Abstract

Abstracte fotografie
Helaas, of gelukkig, zullen geen twee mensen het eens zijn over exact
dezelfde definitie.
Dat komt omdat het onderwerp zo abstract is!
Zie je wat ik bedoel? Het wordt echt abstract!
Als je naar een foto kijkt en er is een stem in je die zegt: "Wat is het?"... Nou dat! Het is een abstracte foto.

Definitie
⚫ is een kunstvorm waarbij je met je camera de werkelijkheid zo vastlegt dat je streeft naar zo min mogelijk herkenbaarheid van het onderwerp;

⚫ je maakt een eigen en artistieke weergave van de werkelijkheid, met maximale aandacht voor lijn, kleur, textuur en vorm en

⚫ je gebruikt de nabewerking uitsluitend ter versterking van de foto en niet om de foto aanzienlijk te veranderen.
(Academie voor Abstracte Fotografie)


Abstract photography
Unfortunately, or fortunately, no two people will agree on exact
the same definition.
That's because the subject is so abstract!
See what I mean? It gets really abstract!
If you look at a picture and there's a voice inside you that says, "What is it?" ... Well that! It's an abstract photo.

Definition
⚫ is an art form in which you capture reality with your camera in such a way that you strive for as little recognisability of the subject as possible;

⚫ you create your own and artistic representation of reality, with maximum attention to line, color, texture and shape and

⚫ you use the post-processing only to strengthen the photo and not to change the photo significantly.
(Academy of Abstract Photography)